WITAM

Zapraszam wszystkich Kolegów i Koleżanki na
 WALNE  ZEBRANIE CZŁONKÓW SSSK w Białymstoku
w dniu 25 kwietnia 2014r w OSZK AKCES Andrzej Sural
Białystok ul. Lawendowa 62 - rozpoczęcie godz. 13.00

Porządek obrad:

1. Powitanie zaproszonych Gości i Członków Stowarzyszenia
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad
4. Wybór Komisji:
  a) Skrutacyjnej
  b) Wniosków i Uchwał
5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i Zarządu SSSK
6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja na temat sprawozdań
8. Udzielenie Absolutorium Zarządowi
9. Wybory Zarządu SSSK i Prezesa
10. Wybory Komisji Rewizyjnej
11. Przerwa obiadowa
12. Podjęcie Uchwał
13. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał
14. Przegłosowanie Uchwał
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
16. Zamknięcie obrad

           Z poważaniem

                                           Prezes Andrzej Sural

 

 

 

 

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis