Organizatorzy zapraszają instruktorów oraz wszystkich zainteresowanych do
udziału w Konkursie dn. 13.09.2014r o tytuł: INSTRUKTOR PODLASIA  
REGULAMIN Konkursu zamieszczono na wcześniejszej stronie. Zapisy do
31 sierpnia w siedzibie OSK AKCES u Prezesa Andrzeja Surala.
Do rozegrania przygotowano trzy konkurencje: pojazdy zapewnia WORD

K - 1: Test polega na rozwiązaniu pytań testowych wielokrotnego
          wyboru z warunków technicznych pojazdów, zasad ruchu
          drogowego i szkolenia kandydatów na kierowców

1. Zawodnik wypełnia arkusz odpowiedzi wpisując swoje dane
2. Zawodnicy na hasło sędziego START! Rozpoczynają rozwiązywanie testu.
    Czas rozwiązywania -
20 min. Sędzia uruchamia stoper.
3. Każdy z zawodników rozwiązuje test wielokrotnego wyboru, odpowiedzi
    zaznacza się w arkuszu wpisując litery A, B, C
4. Za poprawną odpowiedź uznaje się tylko taką, która zawiera wszystkie
    prawidłowe litery i przyznaje się zawodnikowi 1punkt,  błędna lub 
    brak odpowiedzi 0 punktów
5. Wszelkie poprawki zawodnik potwierdza podpisem, przy jego braku uznaje
    się odpowiedź za błędną przyznając 0 punktów
6. Zawodnik po zakończeniu rozwiązywania testu zgłasza fakt ten sędziemu,
    oddaje  arkusz odpowiedzi, sędzia wpisuje czas na arkuszu. W przypadku 
    przekroczenia czasu 20 min. sędzia przerywa rozwiązywanie testu 
    zawodnikowi nawet, gdy nie udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania
7. Sędzia odnotowuje czas zakończenia rozwiązywania testu na arkuszu 
    odpowiedzi każdego zawodnika oraz liczbę odpowiedzi poprawnych
    i przyznanych im punktów, 
8. Zwycięzcą konkurencji zostaje zawodnik, który uzyska największą liczbę
   punktów przyznaną za wszystkie odpowiedzi  w przypadku uzyskania 
   identycznej liczby punktów przez kilku zawodników, o wygranej decyduje
   krótszy czas rozwiązywania

K - 2 : Troleje - przejazd pojazdem po wyznaczonej trasie 

 1. Zawodnik zajmuje miejsce w pojeździe, ustawia fotel i lusterka, ustawia
     pojazd przednimi kołami
 na linii startu, zaciąga hamulec awaryjny,
     opuszcza pojazd, drzwi zamknięte, kluczyk na stoliku sędziowskim.
2. Na sygnał sędziego startowego START! Zawodnik uruchamia stoper,
    bierze kluczyk i wsiada do pojazdu 
zapina pasy bezpieczeństwa,
    uruchamia silnik, włącza światła mijania, zwalnia hamulec awaryjny i
    rozpoczyna
 przejazd po wyznaczonej trasie
3. Każde najechanie, potrącenie, przewrócenie, ominięcie pachołka oraz
   brak zapiętych pasów bezpieczeństwa,
 niedomknięcie drzwi pojazdu
   spowoduje doliczenie sekund karnych do  mierzonego czasu przejazdu
    w/g tabeli pkt. 7;
 w przypadku ustawionej „szykany” z pachołków po
     kontakcie z kilkoma liczony jest każdy oddzielnie.
 4. Dopuszcza się zatrzymywanie, cofanie pojazdem, zgaśnięcie silnika.
     W przypadku awarii pojazdu, mocowania troleii, próbę należy powtórzyć.
 5. Zawodnik kończąc próbę zatrzymuje pojazd, aby linia mety znajdowała się
     pomiędzy osiami pojazdu  (bez najechania kołem na linię), a pojazd był
     ustawiony w kierunku jazdy (nie dopuszcza się wjechać na linię mety
     tyłem), gdy pojazd nie jest ustawiony prawidłowo zawodnik ustawia go
     aż sędzia poda hasło
STOP ! zaciąga hamulec awaryjny, wyłącza światła
     mijania, wyłącza silnik, wysiada i kluczyk kładzie na stoliku sędziego,
     zatrzymuje stoper
6. W przypadku skasowania stopera i braku odczytu jego wskazań
     –
dyskwalifikacja zawodnika
 7. Wygrywa ten zawodnik, który dokona przejazdu w najkrótszym czasie
      z uwzględnieniem sekund karnych
Tabela 

Lp

Popełniony błąd

Sekundy karne

Uwagi

1

Ominięcie pachołka

30

 

2

Przewrócenie lub  wleczenie pachołka

20

 

3

Przesunięcie bez wywrócenia pachołka

10

 

4

Dotknięcie pachołka

5

 

5

Niewłączenie świateł przed jazdą lub po jeździe

5

 

6

Niezaciągnięcie hamulca awaryjnego

5

 

7

Niedomknięte drzwi po opuszczeniu pojazdu

5

 

8

Spadnięcie kluczyka ze stolika po zatrzymaniu stopera

5

 

 

 K- 3: Próba Stewarda; przejazd samochodem osobowym z piłeczką
          umieszczoną w talerzu na masce pojazdu pomiędzy pachołkami
          – kolejność odwrotna niż w poprzedniej konkurencji

1. Pojazd przednimi kołami ustawiony na linii startu  Zawodnik zajmuje
    miejsce w pojeździe, ustawia fotel oraz lusterka, opuszcza samochód,
    drzwi zamknięte, staje przy stoliku sędziowskim.
2. Na sygnał sędziego START! Zawodnik włącza stoper, bierze kluczyk
    do samochodu ze stolika,
 uruchamia silnik, włącza światła mijania,
    zapina pasy bezpieczeństwa, zwalnia hamulec awaryjny,
rozpoczyna
     przejazd pomiędzy pachołkami
3. Piłeczka musi przez cały czas znajdować się w talerzu, jeżeli wypadnie
    zawodnik zatrzymuje
pojazd, zabezpiecza hamulcem awaryjnym,
    wysiada z pojazdu i wkłada
piłeczkę, kontynuuje przejazd
4. Jeżeli zawodnik samoczynnie nie wykonuje czynności wówczas sędzia 
    pomocniczy daje sygnał   
STOP! zawodnikowi
5. Dopuszcza się zgaśnięcie silnika oraz cofanie pojazdem dowolną ilość
    razy. W przypadku awarii
pojazdu lub uszkodzenia mocowania talerza
    na masce
próbę  należy powtórzyć.
6. Za każdą nieprawidłowość dolicza się  zawodnikowi sekundy karne
   do czasu końcowego w/g tabeli.
 W przypadku ustawionej szykany
    z pachołków, każdy liczony jest oddzielnie.
7. Zawodnik kończąc próbę zatrzymuje pojazd aby linia mety była
    pomiędzy osiami  pojazdu (linia nie 
najechana kołem – akceptacja
    sędziego) a piłeczka w talerzu, wyłącza silnik, zaciąga hamulec
    awaryjny, wyłącza światła mijania, drzwi samochodu zamknięte,
    kładzie kluczyk do samochodu na
 stoliku sędziowskim, wyłącza
    stoper. W przypadku skasowania wskazań stopera -
    dyskwalifikacja zawodnika
8. Wygrywa ten zawodnik, który przejedzie wyznaczoną trasę
    w jak najkrótszym czasie po
 uwzględnieniu sekund karnych

Tabela

Lp

Popełniony błąd

Sekundy karne

Uwagi

1

Ominięcie pachołka

30

 

2

Przewrócenie lub przesunięcie pachołka

20

 

3

Dotknięcie pachołka bez przesunięcia

10

 

4

Brak świateł lub niewyłączenie po jeździe

5

 

5

Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

5

 

6

Niedomknięte drzwi samochodu

5

 

7

Spadnięcie kluczyka ze stolika po zatrzymaniu stopera

5

 

 Zarząd SSSK

 

 

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku
zaprasza w dniu 14.08.2014 godz: 10.00 do sali szkoleniowej
w WORD-ie na zebranie w związku ze zmianą Ustawy o K.P art. 53
dotyczy możliwości podstawiania 
pojazdu na egzaminie na kat:
 AM, A1, A2 ,A, B, B+E

Dyrektor WORD Pan Andrzej F. Daniszewski zaprasza wszystkich 
zainteresowanych w celu 
ustalenia warunków i kryteriów spełniających
w/w możliwości

                                                                              Prezes SSSK 
                                                                             Andrzej Sural

W ramach corocznych obchodów dni św. Krzysztofa patrona kierowców
Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku
zaprasza wszystkich instruktorów nauki jazdy na Festyn Rodzinny do
Sanktuarium Matki Bożej Święta Woda w Wasilkowie w dniu 27 lipca 2014

Zapraszamy na mszę św. o godz. 12.00 po której nastąpi poświęcenie
wszystkich pojazdów zgromadzonych na parkingu wokół sanktuarium.

Zbiórka instruktorów z pojazdami w dniu 27.07.2014r na parkingu przed
hotelem "JARD" w Wasilkowie godz. 10.00 potem nastąpi przejazd
kolumną do "św. Wody" gdzie zaprezentujemy się jako Stowarzyszenie
przed  przybyłymi na festyn widzami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych

                                                                                  Zarząd SSSK

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku
organizuje cykliczną imprezę "Bezpieczna Jesień" Już po raz jedenasty
przypominamy kierowcom regionu o zwróceniu szczególnej uwagi
na poprawne poruszanie się po drogach Podlasia aby dzieci bezpiecznie
dotarły do szkoły.

Organizator przygotował wiele konkursów i zabaw związanych
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym dla dzieci, które kończą się
zdobyciem karty rowerowej.

Proponujemy instruktorom naszego regionu udział w konkursie o
PUCHAR PREZYDENTA MIASTA „ Instruktor Podlasia 2014” ,
poza okolicznościowymi pucharami przygotowano wartościowe nagrody
dla zwycięzców oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zawodników.

Zapraszamy wszystkich zarówno mieszkańców jak i instruktorów w dniu
13 września 2014r godz. 10 na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Białymstoku ul. Wiewiórcza 64

Organizatorzy zapraszają uczestników na smaczną grochówkę !

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Regulaminie Konkursu .

REGULAMIN

I. Konkurs o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku o tytuł:
   „
Instruktor Podlasia 2014” – instruktorzy nauki jazdy

II. Konkurencje w konkursie „Instruktor Podlasia 2014”

1. K – 1   Sprawdzian testowy

2. K – 2   Troleje (przejazd na trolejach pomiędzy pachołkami)

3. K – 3   Próba Stewarda (talerz z piłeczką na masce samochodu)

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
       „ Instruktor Podlasia 2014”

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców wystawia do konkursu dowolną liczbę
    instruktorów

2. W przypadku zgłoszenia instruktora, członka SSSK, który zalega ze
    wpłatą składek warunkiem uczestnictwa, jest uiszczenie wszystkich
    zaległych wpłat.

3. Wypełnioną kartę zgłoszenia zawodnika należy złożyć u Prezesa SSSK
  – adres: Białystok ul. Lawendowa 62 (OSK – AKCES) oraz wpisowe
    od każdego zawodnika w wysokości:

a) 50.- zł (pięćdziesiąt złotych) w przypadku członka SSSK, który nie
          zlega z wpłatą składek członkowskich

b) 100.- zł (sto złotych) w przypadku instruktorów nie będących
           członkami SSSK

3. Termin przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się z dniem otrzymania
    informacji o imprezie a kończy z dniem 31 sierpnia 2014 r.

IV. Nagrody za uczestnictwo w konkursie
      „INSTRUKTOR PODLASIA 2014”

Każdy z zawodników otrzyma dyplom uczestnictwa. Organizatorzy
dzięki sponsorom przygotowali bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe
za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz dyplomy
uznania i okolicznościowe puchary, które wręczy Prezydent Miasta.

 Zarząd SSSK

 

Zagłosuj na projekt: Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego.


Jak do tej pory brak w mieście miejsca aby dzieci mogły
nauczyć się poprawnie i bezpiecznie jeździć rowerem.
Wspólnymi siłami możemy to zmienić. Jest odpowiedni
plac na osiedlu Słoneczny Stok u zbiegu ulic: Marczukowska -
Stroma na wybudowanie w ramach projektu obywatelskiego
prawdziwego miasteczka ruchu drogowego.

Jak glosować? Elektronicznie na: www.bialystok.pl
w dniach 20 - 30 czerwca lub osobiście w Urzędzie Miasta.

Bezpieczne dzieci na rowerze to nasz wspólny cel !

Prosimy wszystkich o głosowanie na duży projekt nr 8.

DZIĘKUJEMY

                                                  Zarząd sssk

W dniach 14-15 czerwca 2014r w Międzychodzie
woj. Wielkopolskie odbyły się Mistrzostwa Polski
Instruktorów rozgrywane corocznie jako Konkurs
o tytuł " Instruktor Roku 2014"

W Konkursie wzięło udział 38 instruktorów z
całego kraju, którzy rozegrali 7 konkurencji.
Z uwagi na miejsce rozgrywania - Ośrodek
Doskonalenia Techniki Jazdy, po raz pierwszy
rozgrywano konkurencje szybkościowe na
płycie poślizgowej.
Reprezentanci naszego Stowarzyszenia zajęli
w klasyfikacji generalnej bardzo dobre pozycje
Tomasz  Zimnoch - trzecie miejsce, wygrywając
spośród siedmiu konkurencji dwie a
Paweł Łagoda - czwarte miejsce wygrywając
jedną konkurencję.

Zawodnicy zostali uhonorowani dyplomami uznania
i pucharami oraz cennymi nagrodami rzeczowymi.

Mistrzem Polski został Mariusz Pierzynka - instruktor
z Wałbrzycha, który w poprzednim roku zajął II miejsce.

Gratulujemy !

                                         Zarząd SSSK

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis