Zarząd Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia 
     Kierowców
 w Białymstoku zaprasza 
       wszystkich członków SSSK na

   Walne    Zebranie  w dniu 16. 03. 2018 r.
    godz. 14.00,
 drugi termin godz. 14.15,

w OSZK AKCES Andrzej Sural 
Białystok ul. Lawendowa 62

Porządek obrad

1. Powitanie zaproszonych Gości i Członków Stowarzyszenia
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad
4. Wybór Komisji
   – Skrutacyjnej
   – Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i Zarządu
6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja na temat sprawozdań
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
9. Wybory Prezesa i Zarządu
10. Wybory Komisji Rewizyjnej
11. Podjęcie Uchwał
12. Przerwa obiadowa
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
14. Głosowanie nad Uchwałami
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
16. Zamknięcie obrad

Prezes  Andrzej  Sural