STATUT

Społecznego Stowarzyszenia
Szkolenia Kierowców

I. Postanowienia ogólne

§ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę „Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców” i w dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo podlaskie, zaś siedzibą władz miasto Białystok.

§ 3 Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r – prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami) i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 5 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach działania.

§ 6 Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców.

II. Cele działania oraz sposoby ich realizacji

§ 7 Podstawowymi celami działania Stowarzyszenia są:

1)  Współpraca z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w zakresie prawidłowej realizacji zasad nauczania teoretycznego i praktycznego umiejętności kierowania pojazdami mechanicznymi i znajomości przepisów ruchu drogowego

2) Krzewienie w społeczeństwie wiedzy oraz sportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego

3) Sygnalizowanie odpowiednim instytucjom i organizacjom nieprawidłowości w systemie szkolenia kierowców

4) Ochrona interesów zawodowych członków Stowarzyszenia

§ 8 Powyższe cele Stowarzyszenie realizować będzie poprzez:

1) Podejmowanie prób ujednolicenia metod nauczania zasad teorii oraz praktyki jazdy

2) Występowanie z wnioskami zmierzającymi do zmian przepisów ruchu drogowego w trosce o podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego

3) Kierowanie do odpowiednich organów uwag wynikających z doświadczeń członków Stowarzyszenia w zakresie dotyczącym przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy

4) Popularyzowanie wiedzy o ruchu drogowym oraz krzewienie kultury motoryzacyjnej w formie prelekcji, odczytów, spotkań z młodzieżą itp.

5) Prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i publikowanie informacji z zakresu zmian uwarunkowań prawnych związanych z działalnością prowadzoną przez członków Stowarzyszenia

6) Udzielanie członkom Stowarzyszenia szeroko rozumianej pomocy, porad i informacji w zakresie prowadzonej przez nich działalności szkoleniowej

7) Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony interesów zawodowych swoich członków


III. Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 9 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca uprawnienia wykładowcy lub instruktora nauki jazdy oraz osoba związana zawodowo ze szkoleniem kierowców.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia jak i o wykreśleniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Odwołanie od decyzji Zarządu w zakresie odmowy przyjęcia w poczet członków oraz wykreślenia z listy członków, rozpatruje Walne Zebrania Członków.

§ 10 Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

1. Korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej.

2. Korzystania z dostępnych materiałów informacyjnych będących w posiadaniu Stowarzyszenia.

3. Zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

4. Podejmowania inicjatyw zmierzających do wdrażania nowych form wykonywania zawodu.

5. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym (czynne i bierne prawo wyborcze).

§ 11  Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

1) przestrzegania przepisów statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek członkowskich,

3) brania czynnego udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 12  Członkostwo ustaje w przypadku:

1) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

2) Skreślenia z listy członków z powodu nie płacenia składek,

3) Wykluczenia ze Stowarzyszenia w razie rażącego naruszenia postanowień statutu lub zasad współżycia społecznego,

4) Śmierci członka,

5) Rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 12a 1. Godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana Prezesowi Stowarzyszenia, który pełniąc funkcję Prezesa przez co najmniej dwie kadencje, w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju Stowarzyszenia.

2. Godność Honorowego Prezesa nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

3. Godność Honorowego Prezesa może pełnić jednocześnie tylko jedna osoba.

4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia:

1) ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu na równi z jego członkami,

2) przewodniczy uroczystym spotkaniom Stowarzyszenia,

3) występuje jako arbiter w sprawach spornych pomiędzy członkami Zarządu.

§ 13 Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 14  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

1.  Walne zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz na dwa lata.

2. O terminie Walnego Zebrania oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed datą zebrania.

3. Na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku złożonego na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad

§ 15 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia,

4) Wybór władz Stowarzyszenia,

5) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

6) Uchwalanie statutu i jego zmian,

7) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

8) Ustalenie wysokości składek członkowskich,

9) Decydowanie o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz o sposobie dysponowania majątkiem.

10) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną bądź członków oraz inne, uprawnione w myśl przepisów, organizacje.

§16 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej 5 członków, w tym: prezesa, wiceprezesa(-ów), sekretarza i skarbnika.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej, niż raz na pół roku

4. W razie potrzeby Zarząd ma prawo powołać Dyrektora Biura, którego uprawnienia i zakres działania określi w odrębnym regulaminie.

§ 17 Do kompetencji Zarządu należy:

1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz przez prezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie;

2) Kierowanie całością pracy Stowarzyszenia i podejmowanie wszelkich czynności nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania;

3) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

4) Uchwalanie budżetu oraz regulaminów wewnętrznych;

5) Uchwalanie rocznych planów działalności i czuwanie nad ich realizacją;

6) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszeni;

7) Podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku ruchomego;

8) Podejmowanie decyzji o przyjmowaniu w poczet członków, skreślaniu z listy członków i wykluczaniu ze Stowarzyszenia;

9) Ustalanie zasad prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

§ 18 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie.

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

§ 19  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością działalności Zarządu i przeprowadzenie okresowych kontroli tej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, nie rzadziej niż raz w roku,

2) Ma prawo żądania od Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnień dotyczących jego działalności,

3) W razie stwierdzenia nieprawidłowości, określenie terminu i sposobu ich usunięcia,

4) Przedkładanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,

5) Występowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

6) Kontrola wpłaty składek członkowskich.

7) W uzasadnionych przypadkach Komisja ma prawo korzystać z pomocy biegłych rzeczoznawców.

§ 20 Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów tj. 50% plus jeden głos przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

IV. Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 21 1. Uchwałę dotyczącą zmian statutu podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w terminie drugim – zwykłą większością niezależnie od liczby obecnych.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu majątku podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 oddanych głosów niezależnie od liczby obecnych członków.

§ 22 Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1) nieruchomości,

2) ruchomości,

3) fundusze.

§ 23 Na majątek składają się:

1) wpływy ze składek,

2) darowizny i zapisy,

3) wpływy z ofiarności publicznej,

4) dotacje,

5) inne dochody z działalności Stowarzyszenia.

§ 24 1. Dla ważności woli oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa oraz innego upoważnionego członka.

2. Oświadczenie woli w sprawach nie związanych z nabyciem praw lub obowiązków majątkowych podpisuje prezes lub wiceprezes względnie upoważniony członek Zarządu.