Pomimo, że środowisko Ośrodków Szkolenia Kierowców nie jest wystarczająco skonsolidowane, a zbyt duża liczba OSK na rynku zmusza niekiedy do bezpardonowej walki o przetrwanie, normy postępowania, których nie wolno przekraczać i których należy przestrzegać obowiązują również w zawodzie instruktora nauki jazdy. Nieuczciwa konkurencja (zaniżanie cen, przerost reklamy nad jakością usług, unikanie realizacji programu szkolenia lub niska jakość ich realizacji) z jednej strony i poszukiwanie przez klientów ośrodków oferujących niskie ceny z drugiej strony, prowadzą do wypierania z rynku ośrodków dobrych, dbających o jakość wykonywanych usług i tym samym o bezpieczeństwo na polskich drogach.

Instruktor nauki jazdy znajduje się pod ustawiczną kontrolą społeczną, każde jego potknięcie jest natychmiast dostrzegane i oceniane. Szczególnymi jego sędziami – i to surowymi – są kursanci, których nie tylko uczy ale i wychowuje. Łatwo można stracić ich szacunek i zaufanie, ale bardzo trudno je odzyskać. A przecież rezultaty pracy instruktora w ogromnym stopniu zależą od jego autorytetu, który nie może być narzucony czy sztucznie wykreowany, ale powinien wynikać z jego kompetencji i postaw etycznych. Zasady zawarte w Kodeksie zostały sformułowane na poziomie dużego uogólnienia. Wynikają one ze szkoleń instruktorów i wykładowców nauki jazdy na certyfikat kompetencji personelu, a następnie skonsultowane z Polska Federacją Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz Radą Ośrodków Szkolenia pod Patronatem Instytutu Transportu Samochodowego.

ZASADY OGÓLNE

1. Instruktora nauki jazdy obowiązują ogólnie przyjęte etyczne zasady. Jest on odpowiedzialny za życie i zdrowie kursantów i innych uczestników ruchu, bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym, poszanowanie godności osobistej kursantów, dbałość o środowisko naturalne. Zasady zawarte w Kodeksie etycznym instruktora nauki jazdy obowiązują go zarówno w działalności zawodowej jak i w życiu prywatnym.

2. Instruktor nauki jazdy nie może żądać od kursantów ani współpracowników zachowania sprzecznego tak z ogólnie przyjętymi zasadami jak i z zasadami określonymi w tym kodeksie

3. Instruktor nauki jazdy powinien stale poszerzać i doskonalić swoja wiedzę i umiejętności.

4. Instruktor nauki jazdy nie powinien podejmować się wykonywania czynności z zakresu praktyki zawodowej, które wykraczałyby poza jego wiedzę i kompetencje zawodowe.

5. Instruktor nauki jazdy potępia i przeciwdziała negatywnym zjawiskom (korupcja, zaniżanie cen, bylejakość usług itp.) występującym w szkoleniu kierowców.

6. Instruktor nauki jazdy jest odpowiedzialny za rozwój swojego ośrodka szkolenia kierowców. Dba o wizerunek osk, w którym jest zatrudniony. Jest lojalny wobec pracodawcy i współpracowników. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.

7. Instruktor nauki jazdy nie działa na szkodę innego instruktora ani ośrodka szkolenia kierowców.

8. Instruktor nauki jazdy czynnie uczestniczy w działalności stowarzyszeń, organizacji itp, których celem jest nobilitacja zawodu, poprawa jakości szkolenia oraz bezpieczeństwa drogowego.

POWINNOŚCI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY WOBEC KURSANTÓW

1. Instruktor nauki jazdy w swojej pracy przede wszystkim kieruje się dobrem kursanta.

2. Stosunek instruktora nauki jazdy do kursantów cechuje:

* otwartość i umiejętność nawiązywania kontaktu,

*kompetencja zawodowa

* umiejętność indywidualnego podejścia do kursanta,

* poszanowanie godności ludzkiej,

* równe traktowanie mężczyzn i kobiet,

* tolerancja,

* empatia,

* partnerstwo i podmiotowy stosunek do uczniów,

* życzliwość,

* dyscyplina,

* sprawiedliwa i obiektywna ocena pracy i postaw kursantów,

* kultura, przejawiająca się m.in. kontrolowaniem własnych emocji, używaniem poprawnego języka polskiego, dbałością o wygląd zewnętrzny i estetykę pomieszczeń oraz czystość pojazdu szkoleniowego, zachowaniem odpowiedniego dystansu fizycznego wobec kursanta.

3. Instruktor nauki jazdy powinien być autorytetem dla kursantów. Autorytet instruktora powinien wynikać z jego cnót moralnych, mistrzostwa pedagogicznego, wiedzy i kultury umysłowej oraz kultury osobistej.

 

POWINNOŚCI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY WOBEC WŁASNEJ GRUPY SPOŁECZNEJ

1. Instruktor nauki jazdy solidaryzuje się ze swoją grupą zawodową. Poczuwa się do współodpowiedzialności oraz identyfikuje się z poglądami głoszonymi przez stowarzyszenie, organizacje itp. zrzeszające instruktorów nauki jazdy, o ile nie są one sprzeczne z ogólnie obowiązującymi zasadami etycznymi i zasadami określonymi w tym kodeksie.

2. Instruktor nauki jazdy identyfikuje się z własną grupą zawodową, eksponuje dyplomy, certyfikaty, odznaki itp.

3. Instruktor nauki jazdy współdziała ze swoimi współpracownikami. Służy radą i pomocą młodszym kolegom.

4. W miarę swoich możliwości instruktor przeciwdziała szkodliwemu dla zawodu egoizmowi. Propaguje i utrwala rzetelność i sumienność zawodową.

 

POWINNOŚCI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY WOBEC SPOŁECZEŃSTWA

1. Instruktor nauki jazdy przejawia szacunek dla innych ludzi i troszczy się o mienie społeczne.

2. W stosunkach międzyludzkich instruktora cechuje wyższy niż przeciętny poziom kultury osobistej.

3. Instruktor nauki jazdy wspiera inicjatywy społeczne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Instruktor nauki jazdy wykazuje zainteresowanie sprawami regionu i lokalnego społeczeństwa.

 

POWINNOŚCI REPREZENTANTÓW INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

1. Reprezentant przyjmuje z odpowiedzialnością powierzone mu przez środowisko funkcje i nie uchyla się od podejmowania działań na rzecz środowiska instruktorów nauki jazdy.

2. Reprezentant w swoich działaniach kieruje się dobrem ogółu środowiska instruktorów nauki jazdy, a nie interesem wąskiej ich grupy.

3. Reprezentant nie wykorzystuje pełnionej funkcji do nieuczciwego wzmacniania swojej pozycji na rynku.

4. Reprezentant jest autorytetem dla innych instruktorów nauki jazdy.

 

POWINNOŚCI WŁAŚCICIELI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW

1. Właściciel OSK organizuje okresowe szkolenia i seminaria podnoszące kompetencje pracowników (instruktorów).

2. Właściciel OSK stosuje uczciwą konkurencję – nie zaniża cen i nie prowadzi sprzedaży usług poniżej kosztów ich świadczenia.

3. Właściciel OSK nie rozpowszechnia nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o swojej lub konkurencyjnej firmie.

4. Właściciel OSK nie nakłania osoby lub osób świadczących prace na rzecz firmy konkurencyjnej do nie wykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych.

5. Właściciel OSK nie stosuje reklamy sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami i uchybiającej godności człowieka.

6. Właściciel OSK nie wprowadza błąd klientów co do tożsamości swojego ośrodka używając zmodyfikowanego oznakowania, nazwy lub charakterystycznego symbolu innego ośrodka.

7. Właściciel OSK czynnie zwalcza objawy korupcji w swoim ośrodku.

8. Właściciel OSK dba o wysoką jakość wykonywanych usług.

9. Właściciel OSK nie organizuje własnej siedziby w bezpośrednim sąsiedztwie innego ośrodka szkolenia kierowców

 

Opracowanie: instruktorzy i wykładowcy nauki jazdy, którzy uzyskali certyfikat kompetencji personelu w latach 2002 – 2003

Redakcja: Instytut transportu Samochodowego

Konsultacje: Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców

Warszawa 2004 r.